Доброволно Здравно Осигуряване

Планета

ПланетаЗОД  Планета  ЕАД

Здравноосигурително дружество Планета  ЕАД е регистрирано със съдебно решение 1549/27.07.2004 г. по фирмено дело №757/2004 г. на Добрички окръжен съд.
Едноличен собственик на капитала на дружеството е “Застрахователна компания Олимпик” – Кипър.

Адрес на регистрация и управление: гр. София 1463, община “Триадица”, бул. “Витоша” № 72, ап. 5

Лицензията на “ЗОД – Планета” ЕАД е № 06-ЗОД/04.08.2004, издадена от Комисия за финансов надзор.
Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, чрез предлагане на здравноосигурителни пакети:
“Комплексно обслужване”
“Възстановяване на разходи”.

Здравноосигурителен пакет “Комплексно обслужване”

Обслужване по този пакет се извършва от изпълнители на медицински услуги – болнични заведения и медико-диагностични центрове, с които ЗОД „Планета” ЕАД има сключен договор.
Предлага се в три нива – основно, разширено и пълно покритие. Всяко от нивата на здравноосигурително покритие включва предходното, като разширява обхвата на ползваните услуги.

Здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи”

По този пакет се възстановяват разходите на осигурените лица за направени от тях разходи за здравни услуги и стоки.
Финансово управление на осигурителни резерви и собствени средства на дружеството

Инвестиционният портфейл на дружеството е структуриран във:

  • финансови инструменти, гарантирани от Държавата;
  • акции на други дружества, търгувани на фондовата борса;
  • ипотечни облигации;
  • банкови депозит

ЗОД  Планета  ЕАД Ви предлага възможност да създадете лична здравноосигурителна партида, в която да акумулирате средства, като внасяте суми в размер и периодичност по Ваш избор.
Вноските за доброволно здравно осигуряване са освободени от данъчно облагане и намаляват Вашите данъци.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в Планета ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване