Доброволно Здравно Осигуряване

Медико 21

С промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. дейността по доброволно здравно осигуряване вече се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

Медико-21 “ЗОФ Медико 21 АД

е акционерно дружество с предмет на дейност за доброволно здравно осигуряване, съгласно Лиценз №1/2003 г. На Комисията за финансов надзор на Република България. Тази лицензия дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети:
ЗОФ Медико 21 АД е първият лицензиран фонд за доброволно здравно осигуряване на територията на България (Лицензия №1/15.08.2003 на Комисията за финансов надзор на Република България). Той е акционерно дружество, наследник и продължител на традициите и опита на създадения през 1997г. здравно-осигурителен фонд ЗдравеАД.
Мисията на ЗОФ Медико 21 АД е чрез комплексна, гъвкава и модерна организация да предостави висококачествени здравни услуги, насочени към опазване на доброто здраве, бърза и ефикасна диагностика, ефективно лечение и рехабилитация на възникнало заболяване според най-съвременни технологии и стандарти на добрата медицинска практика, базирана на научни доказателства.
Основни приоритети:
1.Гарантиране здравната сигурност чрез бърз, безусловен и безотказен достъп до договорените здравни услуги и стоки на всяко здравноосигурено лице.
2.Гарантиране на високо качество, доказана ефективност, индивидуална грижа и спазване на правилата за добра медицинска практика при оказване на здравна помощ.
3.Гарантиране на гъвкава организация, постоянна координация и контрол по целия път на движение на здравноосигуреното лице през нивата на здравната система.
Основни акценти в дейността на дружеството:
– Промоция на здравето и профилактика на заболяванията
– Предлаганите превантивни прегледи в съответните здравноосигурителни пакети осигуряват откриване във възможно най-ранна фаза на отклоненията в здравното състояние с цел своевременно лечение. Системната профилактика и нейното съчетание с мероприятия по промоция на индивидуалното, семейното и груповото здраве е предпоставка за позитивно здравно възпроизводство и поддържане на желаното равнище на здравно състояние на обслужваните лица.
– ЗОФ Медико 21 АД работи в тясно взаимодействие и партньорство с две от най-добрите служби по трудова медицина в страната. Това голямо предимство за нашите корпоративни клиенти им осигурява спокойствие и сигурност, както по отношение на индивидуалните здравни проблеми на служителите, така и за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и профилактика на специфичните за производството професионални заболявания.
– Ясни правила и опростена организация
– По всеки здравен въпрос осигурените лица взаимодействат с лекар-координатор на “ЗОФ Медико-21” АД, който подпомага техните решения и организира поведението им за бързо и ефикасно разрешаване на проблема. Освен това клиентите на фонда могат да получат в най-кратък срок по телефона, в близък медицински център или в дома си – съвет, реално съдействие или консултация.
– Основно предимство на “ЗОФ Медико-21” АД е разумното съчетаване на договорните взаимоотношения със съвременна организация при предоставяне на медицински услуги и стоки, гарантиращи ефикасна профилактика, безусловен и своевременен достъп до най-добрите специалисти, ефективно решаване на всеки здравен проблем на индивидуално, семейно и групово равнище.
– Бърз и свободен достъп и висок стандарт на медицинските услуги
ЗОФ Медико 21 АД работи по договор с широка мрежа от изпълнители – лекари и лечебни заведения на територията на цялата страна. Основни изисквания при техния подбор са наличието на висока квалификация, професионален опит и безупречна професионална репутация. Фондът изисква от тях своевременна и качествена медицинска помощ съгласно Правилата за добра медицинска практика, базирана на научни доказателства.
ЗОФ МЕДИКО 21 АД осъществява диагностика и лечение за осигурените си пациенти във водещите университетски, столични и регионални болници и медицински центрова в цялата страна. Още при първия преглед те могат да посетят най-добрия специалист по съответния здравен проблем.
Към момента ЗОФ Медико 2 АД разполага със собствени медицински екипи и медицински центрове в градовете София, Бургас и Варна (Девня), както и представителство в град Пловдив. През 2007 г. фондът отвори врати на ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ с най-модерните in vitro технологии.
В системата на ЗОФ МЕДИКО 21 АД времето за придвижване на пациента по веригата “личен лекар – специалист – водещ за страната специалист” е сведено до възможния минимум. Гарантиран е и достъп до най-съвременна диагностична и лечебна апаратура. Проблемът с талони за изследвания и консултации не съществува. Възможна е незабавната смяна на лекар или лекаря-координатор при констатирани проблеми или по желание на пациента.
Освобождава пациента и неговите близки от деликатния въпрос: “Необходимо и удобно ли е да се заплаща – на кого, колко, как, кога?”
Наличието на лекар-координатор и присъствието на професионалист по време на консултация, настаняване и изписване от лечебно заведение в съчетание с договореното изискване за ангажирано и доброжелателно отношение на изпълнителя, паралелният медицински и финансов контрол, както и задължителната обратна връзка с пациента снемат напрежението около този проблем. Отпадат паричните взаимоотношения между пациента и изпълнителите на здравни услуги.
УСЛУГИ
ЗОФ Медик 21 АД покрива индивидуални, семейни и групови потребности от здравни услуги чрез пет здравноосигурителни пакета:
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
Включва: Периодични и целеви профилактични прегледи от специалисти; профилактични прегледи на професионални рискови групи и оценка на работната среда; изследвания по медицински показания; скрининг за конкретни заболявания с биохимични изследвания; изпълнение на програми за профилактика и промоция на здравето; възстановяване на разходи за здравни стоки и други.

Извънболнична медицинска помощ
Включва: Първични и вторични медицински прегледи; разработване на програми за здравословен начин на живот; съвети и консултации; посещение и наблюдение в дома; насочване на болен за планова хоспитализация; клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания и манипулации до овладяване на здравния проблем и възстановяване след заболяване; лечение в извънболнични условия; медико-социални услуги; медицинска експертиза от специалист; възстановяване на разходи за здравни стоки и др.
Болнична медицинска помощ
Включва: Хоспитализация в лечебно заведение за активно лечение; консултации със специалисти, манипулации, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, възстановяване на разходи и др.
Комбинирана медицинска помощ
С този пакет “ЗОФ Медико-21”АД покрива здравни услуги и стоки в два варианта по избор на осигуряващия – покритие “А” и покритие “В”. Те се различават по вид обем и размер на лимита на отговорност. Пакетът включва следните основни раздели:
Подобряване на здравето и предпазване от заболяване; извънболнична медицинска помощ; болнична медицинска помощ; възстановяване на разходи; Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия, при предоставяне на медицинска помощ: сестринско наблюдение и грижи, подпомагане на болен с тежък физически недостатък, настаняване на болен в луксозни условия, постоянни грижи за болен/за едно заболяване/, консултация, храна по избор, транспорт на болен.
Здравноосигурителен пакет “Стоматологична помощ”
Включва: Профилактика, консултации, обучение, контрол; консервативно лечение:
лечение на кариес, лечение на пулпит, пародонтално лечение; амбулаторно хирургично лечение; протетично лечение; ортодонтско лечение; стоматологична физиотерапия; възстановяване на разходи и др.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на Медико-21 на тел. 02 8317164.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в Медико-21 ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.