Доброволно Здравно Осигуряване

Доверие

С промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. дейността по доброволно здравно осигуряване вече се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.
Доверие

Доверие

 

Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие АД е акционерно дружество с предмет на дейност: Извършване на доброволно здравно осигуряване за подобряване на здравето и предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ, възстановяване на разходи.
Дружеството е с капитал 2 000 000 лева, разпределени в 20 000 налични поименни акции с номинал от 100.00 лева всяка.
Обединен здравноосигурителен фонд Доверие АД е лицензиран от Държавната агенция за осигурителен надзор през месец декември 2001 г. и предлага пълен обем доброволно здравно осигуряване извън задължителното.

ОЗОФ Доверие АД е фонд за доброволно здравно осигуряване, който покрива както обикновените, така и специфичните здравни потребности на всеки осигурен. С помощта на Доверие непоносимите в много случаи разходи за лечение се превръщат в поносими текущи осигурителни вноски. Фондът е водещ в сферата на доброволното здравно осигуряване, като предоставя на своите клиенти медицинско обслужване на съвременно равнище, съизмеримо с високите стандарти в здравеопазването на развитите страни. Доверие гарантира необходимото по качество, обем и срок медицинско обслужване от висококвалифицирани лекари-специалисти, доценти, професори от лечебните заведения на национално и областно ниво.

В ОЗОФ “Доверие” се осигуряват около 8 000 лица от различни предприятия от София и страната.
След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница ДовериеАД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво – за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на Довериена тел. (+ 359 2)987-16-59.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в Доверие ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване