Доброволно Здравно Осигуряване

Информация по чл.325 от КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 от КЗ
“Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД , ЕИК 121412257, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, е застрахователен брокер, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg.

“Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес гр. София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред или на електронна поща на адрес: office[@]instrade[.]bg като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 1 месец от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

“Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Като застрахователен брокер “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

Като застрахователен брокер “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате „Инстрейд Застрахователен брокер“ ЕООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ.

Естеството на възнаграждението, което “Инстрейд Застрахователен брокер” получава за оказване на посредническите си услуги е комисион, включен в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД услуга, моля подавайте вашите жалби до Лиляна Николова на адрес “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД, гр.София 1057, бул.“Драган Цанков“ №36 или на електронна поща office[@]instrade[.]bg. “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от вас адрес.

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.