Доброволно Здравно Осигуряване

Ernst & Young: Лошите заеми и регулацията ще притиснат банките от … – CIO.bg

Финансови услуги, прогноза► Банките са изминали едва две трети от пътя си към намаляване на задлъжнялостта, a през 2013 г. се очаква допълнително свиване на заемите им със 132 милиарда Евро
► През 2013 г. просрочените заеми ще достигнат най-високо си ниво през ерата на Еврото – 7,6%
► Свиването на потребителското кредитиране продължава, докато прогнозите за кредитирането за фирми очертава ясно разграничение север – юг
► Очаква се печалбите на застрахователите да спаднат с 5% за 2012 г.
► Предвижда се растежът на Активите под управление (АПУ) (Asset Under Management, AUM) да е по-добър от очакваното – +9.6% през 2012 г. и +6.5% през 2013 г.

Въпреки че икономическата прогноза за Еврозоната през 2013 г. показва трудно постиган напредък към стабилизиране, банките и застрахователите в Еврозоната ще бъдат изправени пред още една тежка година. Разделението север – юг ще се задълбочи през тази година. Според Прогнозата на „Ърнст и Янг” за финансовите услуги в Еврозоната (EEFSF), докато перспективите за кредитирането на северните пазари се подобряват бавно, тенденцията за южните пазари е неясна. Банките продължават се борят с нарастването на просрочените заеми като резултат от рецесията и продължаващия регулаторен натиск.
Перспективата за просрочените заеми се влоши отново, след като качеството на кредитите в Еврозоната се срина по-рязко от предвиденото. Очаква се заемите в просрочия да са достигнали 6,8% през 2012 г. и да се покачат до рекордно за Евро ерата ниво от 7,6% през 2013 г. (с 1% над последната прогноза).
Въпреки че икономическите прогнози са малко по-добри от тези в началото на миналата година, компаниите във финансовия сектор – в частност банките – ще понесат удар от кумулативния ефект на петте години лоши икономически резултати. Това в крайна сметка се изразява в безпрецедентно високи нива на просрочени заеми.

Банките все още са в процес, в който се опитват да намалят нивата на задлъжнялост по регулаторни причини, което е още по-трудно предвид продължителния период на слаб растеж. Докато по-големите банки се възползваха от интервенциите в политиката, по-малките и регионалните банки все още намират достъпа до кредити за труден и скъп. В резултат на това перспективата за свежо кредитиране за потребителите и за много фирми през 2013 г. е доста песимистична.

Прогнозата за кредитирането за бизнеса показва, че се задълбочава разделението север – юг
Банките са изминали едва две трети от пътя си към намаляване на задлъжнялостта – през 2013 г. се очаква допълнително свиване на заемите им със 132 милиарда евро. Средните нива на заеми към депозити са спаднали от върховите нива преди кризата от 124% през 2006 г. до приблизително 111% в края на 2012 г., ако този процес продължи със същите темпове, вероятно ще спадне и до 104% съответно през 2016 г. В резултат на това кредитните портфейли остават под натиск.

След значителните спадове през 2011 и 2012 г., отново се прогнозира малко намаление в потребителското кредитиране в еврозоната с  1,2%, докато очакването е, че индексът на потребителските цени ще се повиши с 1,9%. Потребителското кредитиране, обаче, се очаква да се повиши през 2014 г., когато прогнозата е за повишение с 1,5% с връщането на икономиката към слаб растеж.
Цените на стоките и услугите в Еврозоната нарастват постоянно, докато кредитирането за потребителите се свива в продължение на две последователни години и това нанесе тежък удар върху домакинствата. Натискът върху потребителите, обаче, трябва да започне да намалява още през настоящата година.
Перспективата за кредитирането за бизнеса очертава значително по-сложна картина и е индикация, че разделението между нациите в северната и южната част на Еврозоната се задълбочава.
Перспективата за кредитирането за бизнеса през 2013 г. показва, че то ще се повиши във Франция, Германия и Холандия с 1-2,5%, а ще спадне в Италия с 0,5% и в Испания с 4%. Сравнението с цифрите от двугодишния период, обаче, (показателите за 2011 г. с перспективата за 2013 г.) показва, че разделението север – юг се задълбочава. Кредитирането във Франция, Германия и Холандия се е повишило със съответно 18 милиарда евро, 72 милиарда евро и 28 милиарда евро за две години, докато за същия период кредитирането в Италия е спаднало с 43 милиарда евро, а в Испания със 100 милиарда евро.
Кумулативният ефект от липсата на финансиране за бизнеса в южните икономики ще задълбочи и продължи рецесията в тези държави. В резултат на това на някои пазари растеж не се прогнозира поне до 2015 г.

Печалбите от застрахователна дейност се очаква да отбележат спад с 5% през 2012 г.
Лошата възвръщаемост от инвестициите, в комбинация с възпирания от рецесията растеж на бизнеса, означава, че печалбата за застрахователите се очаква отново да отбележи спад през 2012 г. Прогнозата е печалбите да намалеят с 5% и кумулативно с 12% за период от две години.
Застрахователите не могат да разчитат на добра възвръщаемост върху инвестициите в краткосрочен план. Прогнозата за еврозоната е, че тя ще бъде изправена пред „едно загубено десетилетие” на нисък растеж. Много застрахователи няма да имат особено голям избор освен да се консолидират.
Прогнозира се безработицата да се увеличи по-късно през годината до 20 милиона и премиите от живото застраховане ще пострада от спада на пенсионните вноски. Италианският животозастрахователен пазар пострада най-много с 25% спад в премиите за последните две години. През 2013 г. се очаква допълнително намаление от 4% с продължаващото влошаване на реалните доходи на италианските домакинства.
С продължаващото свиване на разходите на потребителите имущественото застраховане ще продължи да се влияе от спада в събития, свързани с потребителите – например, очаква се регистрациите на автомобили да намалеят с 5% през настоящата година, като по този начин общият спад за две години възлиза на 15%. В резултат на това се прогнозира растежът на премиите от имуществено застраховане да остане под 2% през следващите две години, което е значително под нивото на историческата средна стойност от 6,2%.

Растежът на АПУ (Активите под управление ) е по-добър от очакваното, с увеличение от 9,6% през 2012 г.
Прогнозира се, че АПУ ще отбележат ръст с 9,6% през 2012 г., повече от възстановяването на загубите от 6,9% през 2011 г., и се очакват допълнителни 6,5% ръст през 2013 г. Този ръст е в резултат на по-добрия от очаквания резултат в края на годината за рисковите активи, но също така е тясно свързан с незасегнатия оптимизъм по отношение оцеляването на Еврозоната.

Инфраструктурните инвестиции ще се увеличат, тъй като дългосрочните инвеститори се стремят към хеджиране на инфлацията
Средно пенсионните фондове инвестират 3,3% от активите си в инфраструктура, но прогнозата е тази стойност да нарасне до поне 5% до 2016 г.
Анализаторите коментират: “Инвеститорите търсят предсказуема възвръщаемост в дългосрочен план; те се стараят да хеджират срещу инфлацията в една среда с ниски лихвени проценти и все повече търсят диверсификация в портфейлите си. Има много малко класове активи, които отговарят на тези критерии, и очакваме инвестициите в инфраструктура да се увеличават, докато не намалее предпазливостта на инвеститорите по отношение на собствения капитал”.

Прогнозата на “Ърнст и Янг” за финансовите услуги в еврозоната е представена подробно в доклада “Ernst & Young  Eurozone Financial Services Forecast”, достъпен тук: EMEIAMAS_1308_FS_Eurozone_Winter_2012-13_V6_LR


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.