Доброволно Здравно Осигуряване

3. Пет случая на обществени поръчки, в които не са събрали не по-малко от … – Агенция Фокус

София. „ЧЕЗ Разпределение България” АД през 2011 г. не е прилагало режима за възлагане на обществени поръчки при наличие на всички основания за това. Това се посочва в Доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Установени са:
1. Три непроведени процедури за обществени поръчки за 352 715 лв.:
– Одиторски услуги на стойност 172 113 лв. по договор № 11-173 / 09.12.2011 г. За нарушението са връчени 2 АУАН, единият от които е за юридическото лице;
– Телефонни услуги на „БТК” АД на стойност 92 735 лв. За нарушението е връчен един АУАН;
– Услуги по осигуряване на самолетни билети за 87 867 лв. За нарушението е връчен един АУАН.
Непровеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка е едно от най-съществените и тежки нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки.
По този начин възложителят нарушава основните принципи за публичност и прозрачност при разходването на средства за дейност от обществено значение.

2. Една неоснователно проведена процедура за обществена поръчка чрез договаряне с покана за: „Мерки за подобряване на показатели SAIDI и SAIFI и автоматизиране на избрани извади на СрН в ЧЕЗ Разпределение България”. В резултат на незаконосъобразно проведената процедура е подписан договор № 11-112 / 21.07.2011 г. между „ЧЕЗ Разпределение” АД и EGU BRNO a.s. за 69 300 лв. без ДДС. За нарушението е връчен един АУАН.
Процедурата на договаряне с покана се провежда при строго определени от
законодателството условия, каквито не са били налице в конкретния случай. Това е най-непрозрачният вид процедура по реда на НВМОП предвид това, че възложителят изпраща покана до едно или няколко конкретно определени от него лица за участие в договарянето. При този вид процедура не се публикува обявление за обществената поръчка, поради което е силно ограничено участието на лицата, които могат да кандидатстват за нея.

3. Пет случая на обществени поръчки, в които не са събрали не по-малко от три оферти по реда на НВМОП за 154 555 лв.:
– услуги за техническо обслужване на автомобили за 49 712 лв., за което е връчен един АУАН;
– пощенски услуги за 20 829 лв., за което е връчен един АУАН;
– нотариални услуги за 37 185 лв., за което е връчен един АУАН;
– услуги по физическа охрана за 20 000 лв., за което е връчен един АУАН;
– охрана със сигнално охранителна техника за 26 829 лв., за което е връчен един АУАН.

4. Нарушения при провеждането на процедури за обществени поръчки:
– задължителната информация за изпълнен договор не е изпратена за вписване в Регистъра по обществени поръчки, за което е връчен един АУАН;
– информация за сключените договори: № 110411001599/28.10.2011 г. за застраховане на дълготрайни и краткотрайни материални активи – собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и № 031/11/30.09.2011 г. за предоставяне на нереволвиращ кредит с максимален размер до 70 000 000,00 лв. не е изпратена за вписване в Регистъра по обществени поръчки в законоустановения 7-дневен срок.
През 2011 г. “ЧЕЗ Разпределение България” АД е възлагала дейности за доставки и услуги на дъщерното си дружество „ЧЕЗ България” ЕАД без провеждане на процедури за обществени поръчки. В тези случаи те са се позовали на разпоредбата на чл.12, ал.1, т.6 от ЗОП, в която е въведена хипотезата на чл.23 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Съгласно това изключение на ЗОП, законът не се прилага за договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл.7, т.5 или 6 със свързано предприятие, при условие, че поне 80 % от неговия среден годишен оборот от реализираните услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия. Така през 2011 г. между двете дружества са сключени договори, в резултат на които:
– 83 % от осчетоводените през 2011 г. разходи за външни услуги са за сметка на
свързаното предприятие „ЧЕЗ България” ЕАД ( разходи общо за 65 605 282 лв., от които
54 142 336 лв. за услуги, предоставяни от „ЧЕЗ България” ЕАД);
– 92 % от осчетоводените през 2011 г. разходи за материали са за сметка на свързаното
предприятие „ЧЕЗ България” ЕАД ( разходи общо 5 342 145 лв., от които 4 934 552 лв. за доставки, осъществявани от „ЧЕЗ България” ЕАД).
Възнаграждението по всички възложени на свързаното дружество услуги не е
определено с твърда цена, а е в зависимост от отчетените от него разходи за съответната услуга.
Договорено е стойността на услугата да включва фактически направените разходи за нея плюс надценка, различна за отделните услуги (от 4% до 6%). В договорите не е посочено ограничение относно максимално допустимия размер на разходите по икономически елементи, с които „ЧЕЗ България” ЕАД да се съобразява при формиране на цената за съответната услуга.
Реално не е регламентиран начинът, по който възложителят “ЧЕЗ Разпределение България” АД да осъществява контрол върху цената на услугите, които калкулира „ЧЕЗ България” ЕАД. На практика проверяваното дружество “ЧЕЗ Разпределение България” АД поема цялата издръжка на „ЧЕЗ България” ЕАД при изпълнение на съответните услуги.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.