Доброволно Здравно Осигуряване

Три заплати утеха при фалит – Труд

Стачки за забавени заплати, предприятия, които месеци наред се крепят на ръба на фалита – подобни новини се превърнаха в ежедневие през последните години на икономическа криза. Според данните на компанията за кредитно застраховане “Кофас” само през 2012 г. са закрити 1339 български фирми. Резултатът е, че хиляди работници водят продължителни съдебни битки, за да получат дължимото от фалиралия си шеф.
Малка утеха в тази тежка ситуация дава фактът, че те могат да получат последните 3 начислени, но неплатени заплати по трудов договор от фонда за гарантиране на вземанията на работниците към Националния осигурителен институт (НОИ).

Възнагражденията, които фирмата им дължи, трябва да са от последните 6 месеца преди откриването на производството за несъстоятелност. Това означава, че ако за шефа ви започне процедура за фалит в края на октомври и не е плащал заплати от май, фондът ще възстанови само възнагражденията ви за август, септември и октомври. За да получите остатъка, трябва да заведете съдебно дело срещу работодателя си.

Работниците
се обезщетяват
с до 3000 лв.

Максималната сума, която може да получите от фонда, е 1000 лв. на месец или 3000 лв. общо. “Работодателят може да не е плащал в пълен размер трудовите ви възнаграждения от 3 месеца, но за този период да е превеждал 30% като аванс. В този случай работникът ще получи само 70% от възнаграждението, което е разликата между заплатите, които са начислени, но не са платени”, даде пример Весела Караиванова, подуправител на НОИ и и.д. директор на фонда за гарантирани вземания.
Ако трудовият ви договор е подписан по-малко от 3 месеца, преди да започне процедурата по фалит, обезщетението е най-много една минимална заплата. Важи размерът на минималното заплащане към началото на делото за несъстоятелност, т.е. ако то започне сега – 310 лв.

От фонда може да се търсят и парите за обезщетения, които фирмата не е платила навреме на служителите си. Те могат да бъдат за неизползван отпуск, за дължими разходи за командировъчни или за неспазено предизвестие за прекратяване на трудов договор например.

“Ако обаче предприятието бъде обявено в несъстоятелност, докато работникът е в дълъг болничен, той няма право на гарантирано вземане, защото през това време получава обезщетение от държавното обществено осигуряване”, обясни Караиванова.
Право на гарантирано вземане имат работниците с действащ трудов договор към датата, на която в Търговския регистър е вписано решението на съда за откриване на производството за фалит. Възможност да търсят неплатени заплати от фонда имат и служителите, чийто контракт е бил прекратен през трите месеца, предхождащи началото на процедурата по несъстоятелност.

Задължително условие е работодателят ви да е осъществявал дейност най-малко 6 месеца, преди да изпадне в неплатежоспособност. Право на обезщетение имат и работещите в български филиали на фирми от страни на Европейския съюз.

Без компенсация
за съдружници

Изпълнението на горните критерии обаче не гарантира автоматично, че ще получите обезщетение. Право на такова нямат служителите, които са и съдружници във фирмата или са членове на органите  на управление. При фалит на едноличен търговец съпругът му и роднините му по права линия – баща, майка, деца, внуци, също не могат да вземат компенсация от фонда.

Обезщетение не могат да търсят и работещите в дружества монополисти като НЕК, БДЖ, Български пощи, тъй като тези предприятия по закон не могат да бъдат обявени в несъстоятелност. По същата логика гарантирано вземане не се полага и на служителите в държавни или общински институции.
Правото да получите обезщетение възниква от вписването на съдебното решение за откриването на производството за несъстоятелност на вашия работодател.

30 дни, за да си
поискате парите

Задължение на шефа ви е до 3 дни след публикуването му в “Държавен вестник” да обяви на видно място в предприятието, че срещу него започва такава процедура, както и какъв е редът за получаване на гарантирано вземане. Той може да уведоми писмено и синдикалната организация, ако във фирмата има такава.

До служителите, чиито договори вече са прекратени, се изпраща съобщение с обратна разписка. Често обаче работодателите злоупотребяват и не съобщават на кадрите си, че срещу тях започва дело за несъстоятелност. Така много хора губят правото на обезщетение, защото научават, че могат да претендират за такова, след като е изтекъл 30-дневният срок, в който трябва да подадат заявление.

“Затова е много важно, когато служителят усети, че работодателят закъснява със заплати, да потърси справка от счетоводството, за да види дали шефът му не изпада в ситуация на свръхзадлъжнялост и невъзможност да погасява задълженията си”, съветва Весела Караиванова.

“Ако 30-дневният срок бъде изпуснат, служителят може да претендира за неплатените му заплати, като се нареди заедно с другите кредитори за удовлетворяване от масата на несъстоятелността. Това е тежка процедура, а в повечето случаи хората са безработни и не могат да си позволят адвокати, които да водят делото им”, добави Караиванова.
Документите се изпращат до съответното териториално поделение на НОИ по седалището на фирмата лично от всеки работник, от упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Към заявлението трябва да приложите справка от работодателя с данни за начислените, но неплатени брутни заплати. Ако смятате, че шефът ви дължи повече, отколкото е посочил, може да подадете възражение до него. Срокът за това е 14 дни от вписването на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност на предприятието в Търговския регистър.
Не забравяйте към заявлението си за гарантирано вземане да приложите и копие от документ, удостоверяващ номера на банковата ви сметка, по която искате да ви преведат обезщетението. Когато декларацията се подава по пощата, е необходимо да предоставите и копие от личната си карта.

Процедурата
отнема около
2 месеца

Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда. Решението се издава не по-късно от 2 месеца след обявяването на фалита. До 3 дни след издаването на разпореждането директорът на фонда превежда дължимите суми за изплащане на гарантираните вземания, както и необходимите средства за осигуровки на съответното териториално поделение на НОИ. До 7 дни след това парите трябва да бъдат изплатени на работниците. Цялата процедура обикновено отнема около 2 месеца и половина.

Ако ви е отказано обезщетение или смятате, че имате право на повече пари, може да обжалвате разпореждането в 14-дневен срок, който започва да тече след получаването му. Жалбата се подава до директора на фонда, който е длъжен до 7 дни да я препрати към съответния Административен съд.

Ако работникът е починал, обезщетението се изплаща на наследниците му след подаване на заявление до НОИ. В този случай парите се превеждат до 30 дни след пристигането на документите в съответното териториално поделение.

Пазарувай в MediaMall.bg – книги, музика, филми и абонаменти


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.