Доброволно Здравно Осигуряване

КФН временно забрани търговото предложение за Каолин – Инвестор.БГ

Още по темата

Търговата цена за Каолин АД е очакваната – 4,156 лв. на акция

На днешното си заседние Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Кварцверке” ГмбХ за закупуване на акции на „Каолин” АД от останалите акционери на дружеството.

Още по темата

Най-големият акционер в БТК вече е с дял от 99,72%

КФН взела решение да не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от „Вива Телеком България” ЕАД за изкупуване на обикновените акции на БТК АД (ISIN BG1100005997) от останалите акционери на дружеството, като преференциалната акция на държавата (ISIN BG1200007042) не е предмет на изкупуването.

Регулаторът потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации , издадени от „Елана Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 400 000 евро, разпределени в 1 400 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Елана Холдинг” АД, гр. София като емитент.

КФН одобрява промени в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, които са приети на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2013 г. Одобрва и промени в устава на „Улпина” АДСИЦ, гр. София, приета на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2013 г.

Комисията издава допълнителен лиценз на Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД за застраховка „Заболяване” за рисковете: фиксирани парични суми; обезщетения; комбинация от предните две. Издава и допълнителен лиценз на „ОББ – Алико Животозастрахователно дружество” АД за застраховка „Заболяване” за рисковете: фиксирани парични суми; обезщетения; комбинация от предните две.

Надзорът издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „Юнайтед Здравно Осигуряване” ЕАД в „Евроинс – Здравно Осигуряване” ЕАД

Издава на „ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД лиценз за извършване на застраховане за: застраховка „Злополука”, застраховка „заболяване”, застраховка „сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”,  застраховка „товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”, застраховка „други щети на имущество”,   застраховка „помощ при пътуване (асистанс)”.

Комисията издава разрешение за прекратяване на „ДОМ – Здраве” АД. Отнема лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ДОМ – Здраве” АД.

По статията работи: Петър Нейков


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.