Доброволно Здравно Осигуряване

ЕК представи пакет от мерки за засилване на готовността на Европа за … – Агенция Фокус

Брюксел. Европейската комисия представи днес пакет от мерки, включващ две части: стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата определя рамка и механизми, чрез които ЕС ще достигне ново равнище на готовност за настоящите и бъдещите въздействия върху климата; и, във връзка с нея, Комисията също така прие Зелена книга за застраховането в контекста на природни и предизвикани от човека бедствия. Това обществено допитване поставя началото на широк дебат относно пригодността и наличието на съществуващите варианти за застраховане, съобщиха от пресслужбата на ЕК.
Кони Хедегор, европейски комисар за действията в областта на климата, заяви: „Намаляването на емисиите на парникови газове в света трябва да продължи да бъде основния ни приоритет, за да се задържи глобалното затопляне под 2°C и да предотвратим опасното изменение на климата. Неблагоприятните последици от изменението на климата обаче са все по-явни в Европа днес. Приспособяването към тези изменения е едно от най-основните предизвикателства пред териториалното развитие в Европа. Нашата стратегия ще помогне на отговорните лица в Европа да изберат най-добрите решения в полза на своите граждани. Това ще стимулира растежа и създаването на работни места и ще се предотвратят потенциално високи човешки, икономически и екологични разходи на по-късен етап.“
Мишел Барние, комисар по въпросите на вътрешния пазар и услугите, заяви: „Природните и предизвиканите от човека бедствия се случват по-често, а капацитетът на застрахователния сектор за застраховане срещу тях все още не е изцяло оползотворен. Трябва да се разработят решения на европейско равнище, за да се отстрани тази слабост на застрахователния сектор, наред с общи средства за предотвратяване на бедствията и начини за повишаване на осведомеността на гражданите и дружествата. Тази Зелена книга дава ход на важен дебат по тези въпроси и ни се дава възможност да направим по-обстоен преглед на положението в различните държави членки.
Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Добре обмислените политики в областта на застраховането могат също така да работят като пазарно-ориентиран инструмент, който да възпрепятства рисковото поведение, да насърчава информираността за рисковете и да осигурява устойчивост на действията срещу бедствията при вземането на икономическите и финансовите решения.“

Стратегията е насочена към три ключови цели

– Насърчаване на действия от страна на държавите членки. Комисията ще насърчава всички държави членки да приемат всеобхватни стратегии за адаптация (понастоящем 15 държави членки разполагат с такива стратегии) и ще осигури финансиране, за да им помогне да изградят собствен капацитет за адаптация и да пристъпят към действие. Тя ще подпомогне също така адаптирането към изменението на климата в градовете чрез въвеждане на доброволен ангажимент въз основа на инициативата „Споразумението на кметовете“ (Covenant of Mayors).

– Осигуряване на устойчивостта на действията на ЕС срещу изменението на климата чрез по-нататъшно насърчаване на адаптацията в ключови уязвими сектори като селското стопанство, рибарството и политиката на сближаване, като се гарантира, че инфраструктурата в Европа е станала по-устойчива, и се насърчава застраховането срещу природни и предизвикани от човека бедствия.

– По-добра информираност при вземането на решения чрез запълване на празнотите в знанията и доразвиване на Европейската интернет платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT) за „обслужване на едно гише“ с информация за адаптацията в Европа.

Стратегията поставя силен акцент върху вариантите за адаптация, които са изгодни, благоприятни за икономиката и климата и са целесъобразни поради редица причини. Тя ще насърчава устойчивия растеж, ще стимулира инвестициите за изграждането на устойчивостта срещу изменението на климата и за създаването на нови работни места, особено в сектори като строителството, управлението на водите, застраховането, селскостопанските технологии и управлението на екосистемите.
Оценките на бъдещите разходите и ползите показват, че всяко едно евро, похарчено за защита от наводнения, може да спести шест евро като разходи за щети. Наводнения отнеха живота на повече от 2 500 души, засегнати са повече от 5,5 милиона души и са причинени преки икономически загуби в размер на над 90 милиарда евро за периода 1980—2011 г. Минималните разходи при липса на адаптиране към изменението на климата се оценяват на 100 млрд. евро годишно през 2020 г. и на 250 млрд. през 2050 г. за целия ЕС.

Зелена книга за застраховането срещу бедствия

Подобно на много други региони на света Европейският съюз е уязвим по отношение на почти всички видове природни бедствия. Те не само причиняват човешки жертви, но също така нанасят щети на стойност милиарди евро всяка година, което се отразява на икономическата стабилност и растежа. Бедствията могат да имат и трансгранично въздействие и потенциално да застрашават цели райони в съседните държави. Дори когато разходите за големи бедствия са съсредоточени на местно равнище, ако те не са достатъчно добре покрити от застраховки, отделните държави членки могат да понесат голяма фискална тежест, което да доведе до вътрешни и външни дисбаланси. Поради тази причина застраховането срещу бедствия е важен въпрос за гражданите, дружествата и правителствата в целия Съюз. Зелената книга поставя редица въпроси относно пригодността и наличието на подходящо застраховане срещу бедствия. Целта е да се повиши осведомеността и да се направи оценка дали действия на равнището на ЕС са целесъобразни или необходими с цел подобряване на пазара за застраховане срещу бедствия в Европейския съюз. В по-общ план този процес също така ще разшири базата от знания, ще способства за прилагането на застраховането като инструмент на управлението на бедствия и по този начин ще допринесе за преминаването към обща култура на предотвратяване на риска от бедствия и смекчаване на последиците от тях.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.